سمپوزیوم علمـی « قلب و کلیه »


سمپوزیوم علمـی یکروزه « قلب و کلیه » همراه با امتیاز بازآموزی با همـکاری انجمـن آترواسکلروز ایران  ومرکز تحقیقات نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روز پنج شنبه 1401/5/27 از ساعت 8:30 لغایت 14:00،در تالارحکمت، مرکز همایشهای بین المللی کتابخانه ملی برگزار میگردد.

*سمپوزیوم علمـی یکروزه « قلب و کلیه » با عنوان

Heart & Kidney: Focus on clinical management of cardiovascular disease in CKD & ESRD patients

تاریخ: 1401/5/27

مکان: مرکز همایشهای بین المللی کتابخانه ملی،تالارحکمت.

داری امتیاز باز آموزی