آلوپورینول در نسخه بیمار با سندرمآنژینی (آنژینصدری)که هیچ مشکل دیگری ندارد، با چه اندیکاسیونی مطرح است؟


پرسش:

آلوپورینول در نسخه بیمار با سندرمآنژینی (آنژینصدری)که هیچ مشکل دیگری ندارد، با چه اندیکاسیونی مطرح است؟

آلوپورینول و اثرات آنتی ایسکمیک

این دارو مهارکننده آنزیم گزانتین اکسیداز می باشد و با دوزهای بالا، می تواند مصرف اکسیژن میوکارد را در بیماران با نارسایی قلبی کاهش دهد. 

بندرت در سندرم آنژینی (آنژین صدری) به درمان استاندارد اضافه می شود.

مکانیسم احتمالی اثرات ضدآنژینی این دارو، احتمالا مقابله با استرس اکسیداتیو و با اصلاح عملکرد اندوتلیوم سبب تسهيل وازوديلاتاسيون می گردد.

در یک مطالعه روی بیماران شریان کرونری، با دوز ۶۰۰ میلی گرم روزانه باعث افزایش متوسط زمان 

فعالیت بیمار گردید.

مطالعات و بررسی بیشتری برای توصیه این دارو در بیماران قلبی مورد نیاز است.

J Am Coll Cardiol. 2011;58(8):820.

Lancet. 2010;375(9732):2161.

UpToDate, 2018

 

دکتر فانک فهیمی