ابتلای دو نفر از هر 100 ایرانی به نارسایی قلبی ، شبکه خبر :


گزارش روی خط خبر با حضور رئیس انجمن اترواسکلروز ایران دکتر مسعود قاسمی متخصص قلب و عروق در شبکه خبر :