جایگاه نیفدیپین سریع رهش* خوراکی یا زیرزبانی در کنترل سریع فشار خون بالا


🔻در گذشته از کپسول نیفدیپین سریع رهش با روش "بجو و قورت بده**" برای کاهش فشارخون های بالا در بیماران استفاده می کردند.

🔻درمان تهاجمی و سریع برای کاهش فشارخون درصورتی که فشارخون به کمتر از محدوده ای که پرفیوژن بافتی برقرار است کاهش یابد، می تواند به ایسکمی میوکارد یا سربرال یا انفارکتوس یا آسیب حاد کلیوی منجر شود.

🔻این امر با نیفدیپین سریع رهش زیرزبانی یا خوراکی با رهش سریع بسیار رخ می دهد و اغلب به کاهش غیرقابل کنترل فشارخون و درنتیجه عوارض شدید ایسکمیک  و حتی مرگ ناگهانی منتهی می گردد.

🔻حتی در مواردی که نیاز به کنترل فشارخون درطول مدت زمان کوتاهی در بیمار باشد، نباید از این فرم کپسول نیفدیپین را سوراخ و با فشار قطرات مایع داخل آن را زیرزبان استفاده کرد.

🔻در چنین شرایطی ممکن است نیترات یا کاپتوپریل در زیرزبان و یا  کلونیدین یا هیدرالازین خوراکی استفاده نمود.

🔻در بیمارستانهای امریکا مصرف این فرم نیفدیپین (سریع رهش) بسیار محدود شده است و حتی FDA مصرف این فرم را در #بیمار با پرفشارخونی تصویب نکرده است.

🔻در مواردی که کاهش فشارخون تدریجی مطلوب است ممکن است از فرم خوراکی طولانی اثر این دارو و سایر داروهای این دسته (کلسیم کانال بلاکرها) استفاده کرد اما  باز هم بهیچ وجه نباید از فرم زیرزبانی نیفدیپین بهره جست.


*Immediate Release‌ (IR)
**bite and swallow

✏️J Neurosurg. 2008;109(6):1065.
✏️JAMA. 1996;276(16):1328.
✏️Applied therapeutics, 11th ed., 2018✍🏼دکتر فانک فهیمی ، فارماکوتراپیست .