دکتر مسعود قاسمی

رئیس انجمن(رئیس هیئت مدیره)

اینترونشنال کاردیولوژیست

دکتر مسعود اسلامی

دبیرعلمی انجمن(عضو هیئت مدیره)

اینترونشنال الکتروفیزیولوژیست

دکتر آریا اسماعیلی خطیر

عضو هیئت مدیره

متخصص قلب و عروق

دکتر محمدرضا عباسلو

عضو هیئت مدیره

فوق تخصص جراح قلب و عروق

دکتر رامین اسکندری

عضو هیئت مدیره

اینترونشنال کاردیولوژیست

دکتر حسن سقط فروش

بازرس علی البدل

متخصص قلب و عروق

دکتر کیوان علیزاده

عضو علی البدل هیئت مدیره

اینترونشنال کاردیولوژیست

دکتر فرخ فرزانفر

بازرس اصلی

اینترونشنال کاردیولوژیست

دکتر شهین غفاری

عضو علی البدل هیئت مدیره

متخصص قلب و عروق

مژده مزیدی

مدیردپارتمان تحقیقات و پژوهش

مدیر داخلی

جستجو

+