صفحه اصلی > اعضاء > اعضای هیئت مدیره 

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره انجمن آترواسكلروز ايران

دکتر مسعود قاسمی

رئیس انجمن(رئیس هیئت مدیره)

رزومه دکتر مسعود قاسمی

دکتر مسعود اسلامی

دبیر انجمن(عضوهیئت علمی)


دکتر آریا اسماعیلی خطیر

عضو هیئت مدیره


دکتر محمدرضا عباسلو

عضو هیئت مدیره


دکتر رامین اسکندری

عضو هیئت مدیره

دکتر حسن سقط فروش

بازرس علی البدل

دکتر کیوان علیزاده

عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر فرخ فرزانفر

بازرس اصلی

 

دکتر شهین غفاری

عضو علی البدل هیئت مدیره

مژده مزیدی

مدیر دپارتمان تحقیقات و پژوهش

(مدیر داخلی)

 

 

جستجو

+