از سری فیلم های آموزشی بیماران انجمن آتروسکلروز ایران


تنگی دریچه آئورت چیست؟

 

 

 

 

 

 

?What is Aortic Valve Stenosis