فاصله بین دو تزريق واكسن آنفلوانزا و پنوموكوك باید چقدر باشد؟


سوال : 

بيمارى سال قبل عمل قلب باز انجام داده است. پزشك واكسن آنفلوانزا و هم  واکسن پنوموكوك توصيه كرده.

 فاصله بین این دو تزريق واكسن چقدر بايد باشد؟

 

 

پاسخ:

فاصله تجویز دو واکسن پنوموکوک و آنفلوانزا

تجویز همزمان واکسن پنوموکوک (PPSV23 ،PCV13)، بهمراه واکسن غیرفعال آنفلوانزا*، منعی ندارد. غیرمحتمل است که تاثیر واکسن پنوموکوک کاهش یابد.

اگرچه مطالعه ای نشان داده است، که تجویز این دو واکسن (PCV13 و آنفلوانزای تری والان)، در یک روز حتی در دو بازوی مختلف، باعث سرکوب ایمنی زایی واکسن پنوموکوک (البته بمیزان کم) می شود.

با این وجود مرکز مبارزه با بیماری های واگیر امریکا (CDC)، تجویز همزمان این دو را مجاز دانسته است.

*واکسن های کنونی انفلوانزا همه غیرفعال هستند. فرم اینترانازال فرم فعال بود که موجود نیست.

Arch Intern Med. 1996;156(2):205. 

Vaccine. 2011 Jul;29(32):5195-202.

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014;63(37):822. 

UpToDate, 2017

دکتر فانک فهیمی