سوال کوتاه , پاسخ کوتاه


📝 چگونگی کنترل فشار خون در بزرگسالان با خونریزی حاد داخل شکمی و فشار خون سیستولیک> 220 میلی متر جیوه.

💠برای بزرگسالان مبتلا به خونریزی حاد داخل شکمی و فشار خون سیستولیک> 220 میلی متر جیوه، ممکن است از انفوزیون پیوسته داروهای داخل وریدی با مانیتورینگ نزدیک BP برای کاهش SBP استفاده شود. کاهش سریع SBP به از 150-220 میلی متر جیوه به <140   میلی متر جیوه, برای کاهش مرگ و میر مفید نیست و ممکن است باعث آسیب شود.

📖 منبع : تازه ترین گایدلاین  Hypertention - 2017