ترجیح پروپرانولول بر متوپرولول در بیماران واجد دفیبریلاتور قلبی با طوفان الکتریکی


🔻طوفان الکتریکی عبارت از وقوع تعداد حداقل سه اپیزود فیبریلاسیون بطنی در عرض ۲۴ ساعت می باشد. طوفان الکتریکی در  ۳۰ درصد در بیماران با دفیبریلاتور، مشاهده می شود.

🔻در بیماران با طوفان الکتریکی، تجویز پروپرانولول خوراکی به همراه آمیودارون وریدی درمقایسه با تجویز متوپرولول به همراه آمیودارون وریدی، تاثیر بهتری در اتمام فیبریلاسیون بطنی و کاهش روزهای بستری این بیماران داشت.

🔻دوز توصیه شده پروپرانولول، در این شرایط ۴۰ میلی گرم هر ۶ ساعت می باشد.*Implantable Cardioverter-Defibrillators (ICDs)
**Electrical Storm

✏️J Am Coll Cardiol. 2018;71(17):1897.
✏️UpToDate, 2018

✍️دکتر فانک فهیمی
استاد گروه فارماکوتراپی (داروسازی بالینی)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی