آزمون هفتم :


تست آموزشی

اشتباه اندازه گیری  سینوس والسالوا (Valsalva) در این تصویر چه بوده است؟

 


 

            1.    اینکه به صورت Leading Edge – Leading Edge (L-L) اندازه گیری شده است.

2.    سینوس بین آنولوس و قطر ماکسیمم اندازه گیری شده است.

3.    اینکه به صورت عمود بر سطح آئورتی  اندازه گیری شده است.

4.    به صورت end-diastole اندازه گیری شده است.

 

 مشاهده پاسخ آزمون :