پرسش کوتاه, پاسخ کوتاه


 

پرسش کوتاه 

  • در بیمار با نارسایی قلبیحاد همراه با ادم ریوی خط اول درمان چه دارویی است؟
  • مرفین چه جایگاهی در درمان نارسایی قلبی حاد دارد؟

پاسخ کوتاه