نکات کلیدی در رادیولوژی


👈عکس:رادیوگرافی طبیعی قفسه سینه فرونتال👉

-توجه کنید چگونه ستون فقرات از طریق سایه قلب قابل مشاهده است.
-هر دو زاویه راست وچپ جانبی costophrenic بشدت دقیق و زاویه دارهستند
-خط سفید محدوده ی  تقریبی شقاق مینور یا افقی را مشخص میکند که معمولا در نمای فرانتال به دلیل قابل مشاهده  بودن در امتداد پایانی دیده میشود.
-هیچ گونه شقاق مینور در سمت چپ وجود ندارد.
-دایره سفید حاوی نشانه گذاری ریوی ست که عروق خونی هستند.
-توجه داشته باشید که ناف چپ معمولا کمی بالاتر ازسمت راستی  است.
-شماره ی "3" سفید رنگ درقسمت سومین دنده خلفی  (posterior) و شماره ی "3" سیاه رنگ  در قسمت سومین دنده قدامی (anterior) واقع شده است.

 

💡Radiology Tips 🎯:
- - - - -
The normal Frontal Chest Radiograph :

-Notice how the spine is just visible through the heart shadow.
-Both the right and left lateral costophrenic angles are sharply and acutely angled.
-The white line demarcates the approximate level of the minor or horizontal fissure, which is usually visible in the frontal view because it is seen on end.
-There is no minor fissure on the left side.
-The white circle contains lung markings that are blood vessels.
-Note that the left hilum is normally slightly higher than the right.
-The white “3” lies on the posterior 3rd rib, and the black “3” lies on the anterior 3rd rib.