سمپوزیوم یک روزه

Multi-Disciplinary Approach to NOACs

26 بهمن 1396

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

 

 

 

سمپوزیوم یکروزه 

Approach to uncontrooled Hypertension

15 تیر ماه 1396

روابط عمومی انجمن آترو اسکلروز ایران

 

   سمپوزیوم یکروزه

4nd Athero thrombosis Day 

29 بهمن ماه  1395

روابط عمومی انجمن آتروسکلروز

 

 

 

 

ششمین همایش قلب و فناوری های نوین 

و همایش مشترک قلب و غدد ، قلب و اعصاب 

14-15 بهمن ماه 95 

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران 


اولین سمپوزیوم یکروزه

 Heart & Brain

10 اردیبهشت 95

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران 

 

سمپوزیم یکروزه 

نکات مهم در درمان هیپرتانسیون شریانی و

مشاوره های قلب و عروق

30 بهمن ماه 1394

روابط عمومی انجمن آتروسکلروز 

سمپوزیوم یکروزه

3nd Athero thrombosis Day 

27 آذر 1394

روابط عمومی انجمن آتروسکلروز


پنجمین همایش قلب و فناوی های نوین

  5th Congress of Heart & New Technology 

22 الی 25 اردیبهشت

روابط عمومی انجمن آتروسکلروز ایران

 

سمپوزیوم یکروزه 

Primary and secondary prevention of cardiovascular diseaase

ا اسفند 1393

روابط عمومی انجمن آتروسکلروز ایران

 

 

 

 

 

سمپوزیوم یکروزه 

Hyperlipidemia :From A to Z

17 بهمن 1393

روابط عمومی انجمن آتروسکلروز ایران 

 

سمپوزیوم یکروزه

مشاوره قلب در اعمال جراحی غیر قلبی

3 بهمن 1393

روابط عمومی انجمن آتروسکلروز ایران

 

سمپوزیوم یکروزه

2nd Athero thrombosis Day 

14 آذر 1393

روابط عمومی انجمن آتروسکلروز

 سمپوزیوم یکروزه

Aortic Surgery & Assist Device

9 آبان 1393

روابط عمومی انجمن آتروسکلروز ایران

جستجو

+